Ghid POR

Data publicare: 03.07.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, publică lista actualizată la data de 30 iunie 2020 a fișelor de proiecte POCU/ POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns – organism, tehnic format din reprezentanți POCU și POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală.

Link : http://mfe.gov.ro/lista-actualizata-a-fiselor-de-proiecte-pocu-por-avizate-de-comitetul-comun-de-selectie-restrans-2/


Data publicare: 18.06.2020

ASOCIAȚIA Grupul de Acțiune locala Alba Iulia Incluzivă  a publicat, astăzi, 18 iunie 2020, Apelul de fișe de proiecte POR/GAL ALBA IULIA /2020/9/1/OS9.1  și Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a Fondurilor în cadrul apelurilor de fișe de proiecte lansate de Gal Alba Iulia Incluzivă  în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) – PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020.

Documentul a fost aprobat prin avizul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru , nr.19956/16.06.2020 și Hotărârea Comitetului Director al asociației nr.13/10.06.2020 , referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a fișei de proiect , condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare și evaluare a fișelor de proiecte etc.

Depunerea fișelor de proiecte  se face începând cu data de 19 iunie 2020, ora 10.00, şi se va încheia pe 23 iulie 2020, ora 16.00.

Acest ghid se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 9, Prioritatea de investiții 9.1 și se adresează:

 1. Unităților Administrativ Teritoriale Oraș/Municipiul Alba Iulia  - ca  membre în Grupul de Acțiune Locală din cadrul Listei SDL-urilor selectate la finanțare
 1. Parteneriate între UAT Oraș/Municipiu - membru în Grupul de Acțiune Locală din cadrul Listei SDL-urilor selectate la finanțare și lider de parteneriat - și furnizori publici și privați de servicii sociale - acreditați conform legislației în vigoare, cu o vechime în domeniu de cel putin un an, înainte de depunerea proiectului – pentru acele investiții în care se vor furniza servicii sociale (obligatoriu în cazul centrelor comunitare integrate - CCI medico-sociale)
 1. Furnizori publici și privați de servicii sociale acreditați conform legislației în vigoare, cu o  vechime de cel puțin un an, înainte de depunerea proiectului, cu competențe în furnizare de servicii sociale, comunitare, desfășurare de activități recreativ-educative, culturale, agrement și sport;

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestui apel de fișe de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

- GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE GAL ALBA IULIA INCLUZIVĂ,  în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC cu  următoarele anexe, care fac parte integrantă din acesta:

 1. Fișa  propunere de proiect  – model word
 2. Buget propunere de proiect  – Model excel
 3. Fișe de intervenție SDL Alba Iulia :
 • Creare/reabilitare/modernizare spații publice urbane din teritoriul SDL.
 • Crearea de facilități pentru recreere (zone special amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii)
 • Modernizare piață TALCIOC (spațiu public urban) - Creare/reabilitare/modernizare spații publice urbane din teritoriul SDL
 • Crearea de spații verzi
 • Construire locuințe sociale
 • Construire Centru Multifuncțional (sală de spectacole, sală de activități, sală pentru întâlniri comunitare)
 1. Anexa 2 - Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității (CAE)
 2. Anexa 3 - Grila de evaluare tehnico-financiară (ETF)
 3. Grila  de analiză  a conformităţii  Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii/SF/ SF cu elemente DALI  în baza HG nr. 907/2016/ În baza HG nr. 28/2008 (DUPĂ CAZ)
 4. Grila  de analiză a conformităţii  Proiectului  Tehnic (PT) -În baza Ordinului nr. 863/2008- HG907/2016
 5. Declarația de eligibilitate aplicabila (Model B- Declaratia de eligibilitate anexa la ghidul specific)
 6. Declarația de angajament (model C- anexa la prezentul ghid)
 7. Declaraţie privind eligibilitatea TVA aferentă cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanţare din instrumente structurale (Model G - anexa la prezentul ghid)
 8. Lista de echipamente și/sau lucrări și/sau servicii cu încadrarea acestora pe secțiunea de cheltuieli eligibile /neeligibile (Model M-  anexa la prezentul ghid )
 9. Notă privind încadrarea în standardele de cost (Model H - anexa la prezentul ghid)
 10. Tabel centralizator numere cadastrale şi obiective de investiţie ( Model J - anexa la prezentul ghid)
 11. Acord de parteneriat ( MODEL F - anexa la prezentul ghid)
 12. Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal – Model P
 13. Descriere indicatori AP9

Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect, să consultaţi periodic pagina de internet www.galalbaiulia.ro   pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor specifice, precum și alte comunicări / clarificări.

Documente:


Data publicare: 17.01.2020 

ASOCIAȚIA Grupul de Acțiune locala Alba Iulia Incluzivă  a publicat, astăzi, 17 ianuarie 2020, Apelul de fișe de proiecte POR/GAL/2020/9/1/OS9.1/ÎNTREPRINDERI  și Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice de accesare a Fondurilor în cadrul apelurilor de fișe de proiecte lansate de Gal Alba Iulia Incluzivă  în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) – PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020.

Documentul a fost aprobat prin avizul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru , nr.1408/16.01.2020 și Hotărârea Comitetului Director al asociației nr.2/17.01.2020 , referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a fișei de proiect , condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare și evaluare a fișelor de proiecte etc.

Depunerea fișelor de proiecte  se face începând cu data de 17 ianuarie 2020, ora 16.00, şi se va încheia pe 1 martie 2020, ora 16.00.

Acest ghid se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 9, Prioritatea de investiții 9.1 și se adresează solicitanților de finanţare ”Întreprinderi sociale de inserție”, persoane juridice atestate conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială și Hotărârii Guvernului Nr. 585/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială.

Solicitanții eligibili trebuie să aibă sediul social și, după caz, punctul/punctele de lucru în regiunea de dezvoltare/ pe teritoriul SDL Alba Iulia Incluzivă/zona funcțională a SDL în care se implementează proiectul.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestui apel de fișe de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa lista de mai jos:

- GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE GAL ALBA IULIA INCLUZIVĂ,  în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC cu  următoarele anexe, care fac parte integrantă din acesta:

 1. Fișa  propunere de proiect  – model
 2. Buget propunere de proiect  – Model
 3. Fişă de intervenție SDL Alba Iulia : Construire întreprinderi sociale de inserție
 4. Anexa 2 - Grila de verificare a conformității administrative și a eligibilității (CAE)
 5. Anexa 3 - Grila de evaluare tehnico-financiară (ETF)
 6. Declarația de eligibilitate aplicabila (Model B- Declaratia de eligibilitate anexa la ghidul specific)
 7. Declarația de angajament (model C- anexa la prezentul ghid)
 8. Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal – Model P
 9. Plan de afaceri (model recomandat la prezentul ghid)
 10. Macheta financiară (model standard la prezentul ghid )

Informații suplimentare se pot obține pe adresa de email galalbaiulia@gmail.com

Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect, să consultaţi periodic pagina de internet www.galalbaiulia.ro  pentru a urmări eventualele modificări ale condiţiilor specifice, precum și alte comunicări / clarificări.

Documente: