Informatii generale

Obiective cu caracter general ale Asociației

 • implementarea noului instrument de dezvoltare teritorială propus de către Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020, respectiv Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității, în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale de la nivel urban, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unei Strategii de Dezvoltare Locală;
 • mobilizarea și creșterea implicării organizațiilor locale prin crearea unui parteneriat plasat sub responsabilitatea comunității, în vederea organizării Grupului de Acțiune Locală la nivelul Municipiului Alba Iulia;
 • analizarea și diagnosticarea criteriilor de capital uman, ocupare și condiții de locuire în vederea declarării și validării a Zonei Urbane Marginalizate de la nivelul Municipiului Alba Iulia;
 • introducerea și dezvoltarea de soluții pentru rezolvarea problemelor identificate în Zona Urbană Marginalizată de la nivelul Municipiului Alba Iulia, prin elaborarea unei strategii de dezvoltare locală;
 • să asigure o colaborare permanentă a membrilor precum și a beneficiarilor Asociației în cadrul acesteia;
 • combaterii sărăciei și a excluziunii sociale de la nivel urban, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unei Strategii de Dezvoltare Locală;
 • accesarea, elaborarea, sprijinirea, promovarea, realizarea și/sau participarea la derularea programelor transfrontaliere și europene, în domeniile de interes ale asociației;
 • schimbări de ordin social și economic în cadrul zonelor marginalizate din teritoriul SDL, prin îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică din teritoriul SDL;
 • asocierea/colaborarea/afilierea cu alte persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, în scopul realizării scopului și obiectivelor asociației;
 • facilitarea accesului la informare a atât a beneficiarilor cât și a membrilor Asociației și a altor persoane interesate cu privire la studii, cercetări, burse, locuri de muncă, cursuri de pregătire sau informații curente în domeniile de interes pentru asociație;
 • achiziționarea de dotări, pentru realizarea scopului Asociației, în interesul membrilor acesteia, precum și în interesul altor persoane care activează în domeniile de interes ale Asociației;
 • acordarea de sprijin, îndrumare metodologică și consultanță în scopul aplicării uniforme şi corecte a legislaţiei din programul de finanțare european;
 • stabilirea tematicii specifice și organizarea programelor de formare;
 • organizarea de seminarii, conferinţe si workshop-uri si dezbateri pe teme de interes major ale asociației precum și în alte domenii de interes general;
 • gestionarea unor programe privind domeniile de interes ale asociației și urmărirea îndeplinirii acestora;
 • oferirea de servicii de consiliere pentru toți beneficiarii programului;
 • servicii de informare și consiliere;
 • participarea în calitate de beneficiar sau partener în proiecte cu finanțare externă;

Asociatia Grupul De Actiune Locala Alba Iulia Incluziva se organizează și funcționează potrivit prevederilor actului constitutiv și statutului, cu respectarea dispozitiilor O.G. nr 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii aprobata prin legea 246/2005 pentru aprobarea O.G. nr 26/2000 cu privire la asociații si fundații.

Asociatia Grupul De Actiune Locala Alba Iulia Incluziva se înfiinţează, în baza dreptului la liberă asociere, ca persoană juridică română, apolitică, fără scop patrimonial, reprezentând un proiect de dezvoltare locală creat într-un parteneriat public- privat plasat sub responsabilitatea comunității, în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale, menit să conducă la dezvoltare economică şi socială la nivel local.

Scopul Asociației Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă îl constituie mobilizarea și implicarea organizațiilor locale și a comunităților dezavantajate de la nivelul Municipiului Alba Iulia, în vederea soluționării problemelor cu care se confruntă acestea, printr-o abordare multisectorială.

Prin asumarea acestui obiectiv general, contribuie la implementarea noului instrument de dezvoltare teritorială propus de către Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020, respectiv Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității, în vederea combaterii sărăciei și a excluziunii sociale de la nivel urban, prin formarea unui parteneriat local și implementarea unor Strategii de Dezvoltare Locală.

Mobilizarea, implicarea și informarea factorilor relevanți de la nivelul Municipiului Alba Iulia și a persoanelor din comunitățile marginalizate implică o creștere semnificativă a responsabilității acestora pentru a crește nivelul de trai în teritoriul SDL delimitat corespunzător.

Pe termen scurt, prin realizarea strategiei, comunitatea este singura responsabilă pentru prioritizarea principalelor soluții pentru rezolvarea problemelor identificate, având în vedere și atuurile existente și potențiale ale zonei.

Pe termen lung, proiectele prioritizate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală aprobată la nivelul Municipiului Alba Iulia, atât pe POR cât și pe POCU, vor genera schimbări de ordin social și economic în cadrul zonelor marginalizate din teritoriul SDL, prin îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică din teritoriul SDL.