Asociația Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă invită toți actorii sociali ai comunității, să se alăture inițiativelor Asociației, devenind membrii ai acesteia.

Scopul Asociației Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă îl constituie mobilizarea și implicarea organizațiilor locale și a comunităților dezavantajate de la nivelul Municipiului Alba Iulia, în vederea soluționării problemelor cu care se confruntă acestea, printr-o abordare multisectorială.

Pentru a adera la Asociație sunt necesare următoarele documente:

 • Cerere tip (descarca cerere)
 • Cazier fiscal atât pentru persoana juridică, cât și pentru persoana fizică desemnată reprezentant al acesteia, alături de copia cărții de identitate
 • Copie după Certificat de atestare fiscală pentru entități/CUI/CIF
 • Declarație privind faptul că reprezentantul nu are antecedente penale (descarcă declarația)

Asociatia Grupul de Actiune Locala Alba Iulia Incluziva în calitate de beneficiar lansează proiectul ”GAL ALBA IULIA INCLUZIVĂ, implementat în perioada 06.03.2019 - 31.12.2023.

Scopul proiectului îl reprezintă ”combaterea sărăciei și a excluziunii sociale de la nivelul Municipiului Alba Iulia, prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala GAL Alba Iulia Incluziva pe parcursul a 58 de luni”.

Strategia de Dezvoltare Locală a Asociației GAL Alba Iulia Incluzivă a fost elaborată în cadrul Etapei I a mecanismului DLRC și aprobată spre finanțare în cadrul Etapei II Selectarea Strategiilor de Dezvoltare Locală a aceluiași mecanism.

Sumele necesare pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, au fost direcționate către intervenții de tip hard, finanțate prin POR, din FEDR, și intervenții soft, finanțate prin POCU, din FSE.

Principalele activități ale proiectului se vor axa pe:

 • desfășurarea de acțiuni pentru creșterea gradului de informare a beneficiarilor și a membrilor comunității vizate de Strategia de Dezvoltare Locală;
 • sesiuni de informare a membrilor GAL;
 • animarea partenerilor locali și mobilizarea comunității marginalizate;
 • acțiuni de tip help-desk pentru beneficiari și membrii comunității;
 • formare profesională specifică și personalizată pe nevoile beneficiarilor proiectelor finanțate din POR/POCU, membrilor și specialiștilor GAL;
 • lansarea, evaluarea și selecția apelurilor de propuneri de proiecte;
 • monitorizarea intervențiilor aferente proiectelor POCU/POR și organizarea sesiunilor de informare.

Beneficiile acestui proiect vor fi traduse prin îmbunătățirea capacității GAL de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) și creșterea gradului de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari, a membrilor comunității vizate de SDL prin facilitarea accesului populației din teritoriu, în special a grupurilor vulnerabile la servicii de bună calitate care să îmbunătățească statutul socio-economic al acestora.


Valoarea totală a proiectului este de 1,478,553.66 lei. Proiectul este co-finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene  sau Guvernului României