Material Informativ Privind Demararea S.A.3.4

Asociația Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă în calitate de beneficiar al proiectului “GAL ALBA IULIA INCLUZIVĂ”, Contract nr. POCU/482/5/1/127337 vă informează că în 05 Septembrie 2019 demarează activitatea S.A.3.4. Curs Achiziții publice SERIA 1.

Programul de perfecționare cu durată de 40 de ore se derulează în perioada 05 septembrie 2019 – 27 septembrie 2019 și se adresează specialiștilor GAL, membrilor GAL, precum și potențialilor beneficiari ai proiectelor POR/POCU, atât femei, cât și bărbați fără nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință pe baza de sex, rasă, vârstă, etnie, limbă, religie, categorie socială, handicap, apartenența la o categorie defavorizata, convingeri, sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate și nediscriminatorii a drepturilor omului și libertăților fundamentale ale acestuia.

Subactivitatea 3.4 are drept scop dezvoltarea cunoștințelor și abilităților necesare pregătirii și desfășurării achizițiilor publice în sistemul SEAP (SICAP), familiarizarea cu noile concepte introduse de noul pachet de legi în materie de achiziții publice, pregătirea ofertelor din punct de vedere tehnic, precum soluționarea diferitelor solicitări de clarificări, monitorizarea procedurilor de achiziție etc. Cursul de formare autorizat ANC se desfășoară pe baza unei programe de pregătire în care sunt prezentate duratele (total, din care teorie si practica) obiectivele de învățare/tematica, competențele specifice, unitățile de competență, metodele si mijloacele de învățare precum și sistemul de evaluare.

Proiectul antemenționat este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5 – „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă combaterea sărăciei și a excluziunii sociale de la nivelul Municipiului Alba Iulia, prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Alba Iulia Incluziva pe parcursul a 60 de luni.

Orice informații suplimentare pot fi solicitate prin telefon la numărul 0770503465, în scris pe adresa de e-mail galalbaiulia@gmail.com sau la sediul Asociației în Alba Iulia, str. T. Vladimirescu, nr.39.

Documente: