Material Informativ Privind Demararea A3.3

Asociația Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă în calitate de beneficiar al proiectului “GAL ALBA IULIA INCLUZIVĂ”, Contract nr. POCU/482/5/1/127337 vă informează că în luna iulie 2019 demarează activitatea SA3.3. Curs Evaluarea proiectelor.

Cursul cu durată de 20 de ore se derulează în perioada 6 – 7 iulie 2019 și 13-14 iulie 2019 și se adresează specialiștii GAL, membrii GAL și potențiali beneficiari ai proiectelor POR/POCU, atât femei, cât și bărbați fără nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință pe baza de sex, rasă, vârstă, etnie, limbă, religie, categorie socială, handicap, apartenența la o categorie defavorizata, convingeri, sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate și nediscriminatorii a drepturilor omului și libertăților fundamentale ale acestuia.

Pe parcursul orelor de formare, participanții vor învăța cum să furnizeze date obiective pentru luarea deciziei în toate fazele inițierii și implementării proiectului. Este important ca informațiile să fie colectate corect pentru a se putea stabili dacă proiectul se desfășoară așa cum a fost propus, planificat, dacă își atinge scopul și obiectivele declarate, în conformitate cu limita de timp propusa și resursele alocate. Așadar, evaluarea unui proiect este un complex de activități pe care fiecare evaluator trebuie să le cunoască și să le aplice corect. Structura cursului se va axa pe: procesul de evaluare: caracteristici, componente; etape în evaluare (administrative și tehnico-financiare); metode și tehnici specifice de evaluare; întocmirea rapoartelor de evaluare și a altor documente aferente; criterii de eligibilitate; structura proiectului (grup țintă, scop, obiective, activități, resurse, buget, rezultate, indicatori); managementul proiectului etc.

Proiectul antemenționat este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5 – „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă combaterea sărăciei și a excluziunii sociale de la nivelul Municipiului Alba Iulia, prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Alba Iulia Incluziva pe parcursul a 60 de luni.

Persoanele interesate să trebuie să completeze Cererea de înscriere la curs atașată mai jos. Orice informații suplimentare pot fi solicitate prin telefon la numărul 0770503465, în scris pe adresa de e-mail galalbaiulia@gmail.com sau la sediul Asociației în Alba Iulia, str. T. Vladimirescu, nr.39.

Documente: