Material Informativ Privind Demararea A 3.2

Asociația Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă în calitate de beneficiar al proiectului “GAL ALBA IULIA INCLUZIVĂ”, Contract nr. POCU/482/5/1/127337 vă informează că în data de 25 mai 2019 demarează activitatea SA3.2 Curs Managementul și gestionarea proiectelor finanțate prin Programele Operaționale.

Cursul cu durată de 20 de ore se derulează în perioada 25 – 31 mai 2019 și se adresează specialiștilor GAL, membrilor GAL și potențialilor beneficiari ai proiectelor POR/POCU, atât femei, cât și bărbați fără nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință pe baza de sex, rasă, vârstă, etnie, limbă, religie, categorie socială, handicap, apartenența la o categorie defavorizata, convingeri, sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate și nediscriminatorii a drepturilor omului și libertăților fundamentale ale acestuia.

Tematica se va axa pe: dezvoltarea cunoștințelor în implementarea proiectelor finanțate prin PO; modalități de raportare în cadrul proiectului; monitorizarea și evaluarea proiectelor; gestionarea și controlul utilizării resurselor; managementul implementării: planificarea implementării, actualizarea planului de acțiune, desemnarea echipei și repartizarea sarcinilor și responsabilităților, stabilirea procedurilor interne de comunicare și de lucru, proceduri de achiziție publică; promovarea și publicitatea (conform cerințelor legislative) etc.

Proiectul antemenționat este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5 – „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă combaterea sărăciei și a excluziunii sociale de la nivelul Municipiului Alba Iulia, prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Alba Iulia Incluziva pe parcursul a 60 de luni.

Orice informații suplimentare pot fi solicitate prin telefon la numărul 0770503465, în scris pe adresa de e-mail galalbaiulia@gmail.com sau la sediul Asociației în Alba Iulia, str. T. Vladimirescu, nr.39.