Activități de formare implementate prin proiectul “GAL ALBA IULIA INCLUZIVĂ”

Asociația Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă derulează în perioada mai 2019- februarie 2020 activitățile de formare implementate prin proiectul “GAL ALBA IULIA INCLUZIVĂ”, proiect finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5 – „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, Contract nr. POCU/482/5/1/127337.

Persoanele interesate sunt rugate sa consulte documentele atasate. Orice informații suplimentare pot fi solicitate prin telefon la numărul 0770503465, în scris pe adresa de e-mail antemenționată sau la sediul Asociației în Alba Iulia, str. T. Vladimirescu, nr.39.

Documente: