Material Informativ privind demararea SA. 3.6 CURS PREVENIREA CONFLICTELOR CAUZATE DE DISCRIMINARE

Asociația Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă în calitate de beneficiar al proiectului “GAL ALBA IULIA INCLUZIVĂ”, Contract nr. POCU/482/5/1/127337 vă informează că în 6 februarie 2020,  demarează activitatea SA.3.6 Curs prevenirea conflictelor cauzate de discriminare.

Programul gratuit de perfecționare cu durată de 20 de ore se derulează în perioada 6 februarie 2020 -15 februarie 2020 și se adresează specialiștilor GAL, membrilor GAL, precum și potențialilor beneficiari ai proiectelor POR/POCU, atât femei, cât și bărbați fără nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință pe baza de sex, rasă, vârstă, etnie, limbă, religie, categorie socială, handicap, apartenența la o categorie defavorizata, convingeri, sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate și nediscriminatorii a drepturilor omului și libertăților fundamentale ale acestuia.

Subactivitatea 3.6 Curs Prevenirea Conflictelor cauzate de discriminare are drept scop clarificarea aspectelor privind eliminarea discriminării și asigurarea principiului egalității în drepturi a persoanelor fără deosebire de origine etnica, naționalitate, limba, religie, orientare sexuala, cetățenie; instrumente și mecanisme internaționale și naționale privind eliminarea discriminării, cadrul legislativ național cu privire la eliminarea formelor de discriminare etc.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5 – „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă combaterea sărăciei și a excluziunii sociale de la nivelul Municipiului Alba Iulia, prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Alba Iulia Incluziva pe parcursul a 60 de luni.

Orice informații suplimentare pot fi solicitate prin telefon la numărul 0770503465, în scris pe adresa de e-mail galalbaiulia@gmail.com.