Material Informativ privind demararea S.A. 3.5 CURS METODE DE INOVARE SOCIALĂ

Asociația Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă în calitate de beneficiar al proiectului “GAL ALBA IULIA INCLUZIVĂ”, Contract nr. POCU/482/5/1/127337 vă informează că în 7 noiembrie  2019 demarează activitatea S.A.3.5. Curs Metode de inovare socială.

Programul gratuit de perfecționare cu durată de 20 de ore se derulează în perioada 7 noiembrie  2019 – 16 noiembrie  2019 și se adresează specialiștilor GAL, membrilor GAL, precum și potențialilor beneficiari ai proiectelor POR/POCU, atât femei, cât și bărbați fără nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință pe baza de sex, rasă, vârstă, etnie, limbă, religie, categorie socială, handicap, apartenența la o categorie defavorizata, convingeri, sau orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate și nediscriminatorii a drepturilor omului și libertăților fundamentale ale acestuia.

Subactivitatea 3.5 Curs Metode de inovare socială are drept scop clarificarea conceptuală a domeniului inovației sociale, dezvoltarea metodologiei a inovațiilor sociale; identificarea metodelor inovative de implicare activa a membrilor comunității marginalizate, inclusiv depășirea barierelor de ordin moral sau care țin de cutumele din societate/etnice; analizarea unor studii de caz privind inovația sociala în diferite sectoare sociale, precum și promovarea și formarea unei culturi a producerii și difuzării inovației, în contextul social actual.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5 – „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă combaterea sărăciei și a excluziunii sociale de la nivelul Municipiului Alba Iulia, prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Alba Iulia Incluziva pe parcursul a 60 de luni.

Orice informații suplimentare pot fi solicitate prin telefon la numărul 0770503465, în scris pe adresa de e-mail galalbaiulia@gmail.com.

Documente: